120818 Christy Matino - Keston Duke Session Proofs