083018 Kenya Heyliger - Keston Duke Session Proofs