021116 Jenifer Olivares - Keston Duke Session Proofs